Svet-Stranek.cz
Modelová železnice Sezemice & Pardubice z.s.

stanovy:Mašinky v každém věku

stanovy

Stanovy spolku

Modelová železnice Sezemice & Pardubice z.s.Čl. 1.Název a sídlo

1) Název spolku je: „ Modelová železnice Sezemice & Pardubice z.s. “ (dále jen „ spolek “).

2) Sídlo spolku je: Pod břízkami č.p. 800,Pardubice 530 02


Čl. 2 Účel

Účelem spolku je rozvoj a podpora železničního modelářství v celém rozsahu.
Sdružovat železniční modeláře se zájmem o stavbu společného modelového kolejiště.
Poskytovat zájemcům z řad veřejnosti rady týkající se železničního modelářství.

Pořádat výstavy pro veřejnost, na kterých se bude prezentovat modelové kolejiště a modely členů klubu i jiných
modelářů.
Výroba a prodej modelů, elektronických modulů a dalších dílů pro stavbu modelových kolejišť.
Reklamní činnost, marketing, mediální zastupování.

Mimoškolní výchova mládeže a vedení k železničnímu modelářství.

Pořádání kurzů a školení o železničním modelářství.

Pořádat setkání dalších zájemců o železnici.


Čl. 3 Členství .Vznik a zánik členství

1) Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové
2) Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku .
3) O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členský výbor na základě písemné přihlášky.
4) Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.
5) Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena či zánikem spolku.
6) Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.


Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1) Právem člena je:
a) podílet se na činnosti spolku
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
c) volit a být volen do orgánů spolku, pokud je plně svéprávný,
d) kdykoli ze spolku vystoupit.
2) Povinností člena je:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku
b) svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,
c) respektovat rozhodnutí orgánů spolku


Čl. 4 Orgány spolku

Orgány spolku jsou Členská schůze, jako nejvyšší orgán, Předseda, jako statutární orgán a Místopředseda.

1) Členská schůze

a) skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku,
b) volí a odvolává ze svého středu Předsedu,
c) je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců.
d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
f) mění stanovy,
g) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,
h) projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
i) schvaluje roční plán výdajů,
j) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
k) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,
l) rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda,
m) je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,
n) volí Místopředsedu,
o) není-li schopná usnášení, svolá ji Předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín náhradního zasedání
členské schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto
náhradní zasedání Členské schůze je vždy usnášeníschopné,
p) jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy. Pokud některý ze zúčastněných členů nesouhlasí se zněním zápisu, napíše tyto své výtky před svůj podpis.

2) Předseda

a) je statutárním orgánem spolku,
b) jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v
záležitosti fungování spolku. Pro platnost
rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 10 tisíc Kč z
účtu či pokladny spolku je vyžadováno schválení místopředsedou spolku.
c) Je povinen archivovat písemnosti vzešlé z
činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce Předsedy je předat
místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolu, o čemž se vyhotoví písemný zápis.
d) předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce,
e) funkční období je 5 let,
f) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,
g) pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku,
h) Předsedovi přísluší:
1. navrhovat vnitřní předpisy spolku,
2. vést seznam členů spolku,
3. spravovat majetek spolku.
4. svolává a vede členskou schůzi nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců,
5. podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření,
i) Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období.
j) Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,
jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

3) Místopředseda

a) zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. Po odstoupení, odvolání či úmrtí, či zániku mandátu Předsedy je statutárním orgánem spolku.
b) koordinuje činnost spolku,


Čl. 9 Zásady hospodaření

1). Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
1. členské příspěvky, jejichž výši stanovuje Členská schůze finančním řádem,
2. dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,
3. příjmy z činností při naplňování cílů Spolku,
4. výnosy z majetku,
5. příjmy z jiných finančních zdrojů.

2). Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti Spolku a k zajištění jeho provozu.
3). Cílem činnosti Spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného členskou schůzi.
4). Členové odpovídají za závazky Spolku pouze do výše svých neuhrazených příspěvků.
5). Hospodaření Spolku se řídí vnitřními předpisy Spolku a obecně závaznými právními předpisy.
6). Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá Předseda ke schválení členské schůzi.
7). Spolek neručí za závazky svých členů ani třetích osob.


Čl. 10 Zánik spolku

1) Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

2) Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.


Čl. 11 Závěrečná ustanovení

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.
3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s
peticemi a žádostmi.
4) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
5) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.
návštěvníků stránky
celkem160 413
tento týden231
dnes16
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK